REGULAMIN

Akcji POKOCHAJ ALBO ZWRÓĆ – 30 dni na test urządzenia Smart Cara

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Akcji jest Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000224213, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 8151664972, Regon 180004113.

1.2. Akcja umożliwia zwrot Urządzenia (domowy utylizator odpadów organicznych Smart Cara) poprzez jej Uczestnika w okresie do 30 dni od daty zakupu. Zwrot następuje tylko w przypadku, kiedy Urządzenie nie spełni oczekiwań Uczestnika Akcji.

1.3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Definicje:
Urządzenie: domowy utylizator odpadów organicznych Smart Cara marki Kernau Uczestnik Akcji: osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w pkt. II Regulaminu, nabywająca Urządzenie w Punkcie Sprzedaży lub na www.kernau.com do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Punkt Sprzedaży: Punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oferujący do sprzedaży Urządzenie.

1.5. Czas Trwania Akcji: od 01.04.2017 do wyczerpania zapasów.

1.6. Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.

II. Warunki uczestnictwa w Akcji

2.1. Akcja jest przeznaczona dla osób fizycznych, które w momencie wzięcia udziału w Akcji spełniają jednocześnie poniższe warunki:
- ukończyły 18 rok życia;
- posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
- zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia;
- dokonały zakupu Urządzenia w Punkcie Sprzedaży lub na www.kernau.com w czasie Trwania Akcji.

2.2. W Akcji nie mogą uczestniczyć:
- właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej u Organizatora lub w Punktach Sprzedaży prowadzących sprzedaż produktów.

2.3. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.

III. Zasady Akcji

3.1. W Akcji może wziąć udział Uczestnik, który zakupi Urządzenie w Czasie Trwania Akcji w dowolnym Punkcie Sprzedaży lub na www.kernau.com z wyłączeniem osób wskazanych w pkt. 2.2.

3.2. Uczestnik Akcji ma prawo do odzyskania kosztów nabycia Urządzenia zakupionego w trakcie jej trwania po okresie testowania (30 dni), pod warunkiem, że Urządzenie nie spełni jego oczekiwań.

3.3. Zwrot uznany zostanie, pod warunkiem, że Uczestnik w terminie 30 dni od daty zakupu wskazanego na dowodzie zakupu, prześle do organizatora Urządzenie w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginałem dowodu zakupu urządzenia (np. paragonu fiskalnego), kartą gwarancyjną, o ile została pobrana z punktu sprzedaży i podpisanym przez Uczestnika Oświadczeniem (Załącznik I) odstąpienia od zakupu z danymi kontaktowymi oraz uzupełnioną Ankietą (Załącznik II).

3.4. Uczestnik może dostarczyć Urządzenie osobiście do siedziby Organizatora na adres wskazany w pkt. 1.1 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:00.

3.5.Organizator w ciągu 60 dni od daty otrzymania Urządzenia wpłaci Równowartość ceny nabycia Urządzenia brutto wskazaną w dowodzie zakupu, na wskazany przez Uczestnika Akcji numer rachunku bankowego. Z chwilą wypłaty równowartości ceny nabycia Urządzenia brutto prawo własności zwróconego Urządzenia przechodzi na Organizatora.

3.6. Warunkiem zwrotu Urządzenie, jest jego użytkowanie zgodne z instrukcją obsługi.

3.7.Każdy Uczestnik Akcji może oddać tylko jedno urządzenie zakupione w Czasie Trwania Akcji.

3.8. Maksymalna wartość zwrotu kwoty za urządzenie Smart Cara nie może być większa niż 2199zł.

IV. Reklamacje i roszczenia

4.1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji powinny być zgłaszane osobiście lub listownie na adres wskazany w pkt. 1.1, w terminie do 14 dni od daty jej zakończenia.

4.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.3. Reklamacja rozpatrzona zostanie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamacji.

4.4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

V. Dane osobowe

5.1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Akcji jest Organizator.

5.2. Dane osobowe podane Organizatorowi przez Uczestników Akcji w związku ze zgłoszeniem udziału w Akcji są przetwarzane (w tym są zbierane) przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Akcji, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5.3. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna pod adresem podanym w pkt. 1.1. oraz na stronie internetowej www.kernau.com.

6.2. W ramach Akcji Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego lub adres e-mail Uczestnika Akcji (podany przez niego na potrzeby udziału w Akcji), bieżące informacje związane z jego udziałem w Akcji.